SANT JULIÀ DE RAMIS REFORÇA LA SALUT COMUNITÀRIA
Amb un Programa d’Activació Setmanal per a la Gent Gran del Municipi

Des del Març de l’any passat l’Ajuntament treballa per ampliar els serveis d’Atenció a les Persones donant suport a l’Espai Respir que dirigeix l’equip de Jubilus. Aquest servei és de suport als serveis socials especialitzats.

Què és l’Espai Respir?

Un conjunt d’activitats dirigides per professionals de la psicologia i de l’educació social, que fomenten el manteniment i l’optimització de les capacitats mentals, físiques i socials  de les persones grans amb necessitats específiques. Alhora, els seus familiars i/o persones referents que en tenen cura, disposen d’un temps lliure i tenen accés a orientació, assessorament i suport psicològic.

En aquest espai (sala 2 ubicada al Pavelló) i després d’haver passat les entrevistes d’acolliment pertinents amb una valoració psicològica per determinar criteris d’idoneïtat o no al servei, setmanalment i en grup, es porten a terme activitats de dos tipus: troncals i extraordinàries.

L’Estimulació Cognitiva, l’Activitat física, els Tallers de Creació i Manipulació o els de Conversa entre d’altres, formen part de les Troncals. La participació en festes locals i de calendari o tallers específics amb suport musical, expressió emocional o de manteniment de l’autonomia personal… s’inclouen en les extraordinàries i tenen un valor de foment a la sociabilització.

Objectius

El principal és atendre persones que refereixen deteriorament cognitiu en fases lleus-moderades, l’Espai Respir busca mantenir les capacitats actuals dels seus usuaris, el màxim de temps possible.

Perllongar una integració de qualitat al medi socio-familiar del participant retardant la necessitat d’ingrés i maximitzar el potencial (cognitiu-emocional, social i funcional) de la persona usuària, en són també entre d’altres objectius igualment importants.

Accés

Hi ha definits uns criteris tècnics d’inclusió i exclusió que s’expliquen als interessats. Les vies són:

Per iniciativa pròpia: accedint directament a l’Ajuntament.

Via serveis socials: els tècnics  poden derivar el cas.

Via els equips de salut: en aquest cap el metge o infermera de referència.

La valoració que en fan les famílies ens anima a seguir.

Les persones interessades poden adreçar-se al mateix ajuntament o bé dirigir-se a nosaltres directament per tal de concertar una entrevista, trucant al 972 21 77 12 o adreçant-se a info@jubilus.cat.

Bona Festa Major a tothom de part de l’equip Jubilus de l’Espai Respir de Sant Julià de Ramis.

Fem-nos Grans! Fem Festa Major!