Assessorament

L’atenció a l’envelliment i el sobreenvelliment requereix considerar tres vessants de salut: la física, la psicològica i la social. Els Serveis Municipals i Activitats han de poder cobrir els diferents tipus d’envelliment: des del l’exitós i satisfactori al patològic amb els diferents graus de dependència. Fer-ho bé significa no perdre aquesta visió global.

L’assessorament que oferim passa per donar eines als tècnics municipals per avançar-nos en la identificació de situacions anímiques d’estat emocional, de conducta i d’entorn familiar, que podrien derivar en un increment de la dependència. Ho fem tan amb valoracions continuades a les persones usuàries dels Serveis, com en el seguiment dels participants habituals a les activitats. L’assessorament en aquí passa tan per saber alertar als Serveis Socials i poder fer profilaxi de situacions que sense fer-ho es podrien agreujar, com en ensenyar-los a reconèixer aquests indicadors d’alerta.

El personal tècnic dels Serveis Socials del municipial conviuen amb situacions estressants de famílies usuàries dels Serveis d’atenció a la dependència.

Com tractar-les (a nivell emocional i amb pautes) forma part també d’aquest assessorament davant els estats d’esgotament, els impactes emocionals com el sentiment de culpa previs i durant l’ingrés residencial o com enfrontar-se com a professionals i saber identificar un ingrés no voluntari encobert.

En aquestes funcions d’assessorament hi contemplem oferir als equips dels Serveis Socials que detectin estressors emocionals a persones usuàries i famílies, que ens traspassin la situació per poder fer-ne un abordatge conjunt.