Qui és el responsable del tractament de les dades personals.

El responsable del tractament de les dades personals és Jubilus Gerontologia, SL (d’ara endavant Jubilus), amb CIF B17825688 i domicili a la plaça Maria Auxiliadora, 5, Local 1, de Girona (CP 17001), adreça electrònica jubilus@jubilus.cat, www.jubilus.cat.

Qui és el Delegat de Protecció de Dades.

El Delegat de Protecció de Dades (DPD) és la persona que supervisa el compliment de la política de protecció de dades de Jubilus, vetllant perquè es tractin adequadament les dades personals i es protegeixin els drets de les persones. Entre les seves funcions figura la d’atendre qualsevol dubte, suggeriment, queixa o reclamació de les persones de qui es tracten dades. Es pot contactar amb el delegat de Protecció de Dades adreçant-se per escrit a la Plaça Maria Auxiliadora, 5, Local 1 de Girona (CP 17001), tel. 972 21 77 12 o a l’adreça electrònica dpd@  jubilus.cat.

Amb quina finalitat tractem les dades i a qui les comuniquem.

Tractem les dades personals pensant en els drets de les persones i sempre de manera proporcional, per prestar serveis d’assistència a les persones grans i famílies. Jubilus té l’encàrrec de gestionar serveis i centres de diferents ajuntaments. El propi ajuntament és el titular d’aquests serveis i centres i Jubilus els gestiona seguint les pautes establertes per la corporació. Això comporta que Jubilus tracti les dades de caràcter personal necessàries per prestar els serveis d’assistència a la gent gran i a les famílies. Les finalitats del tractament de les dades dels usuaris d’aquests centres o serveis es limiten a l’organització i prestació dels serveis o activitats. Estan determinats per l’Ajuntament, de manera que Jubilus no els pot destinar a altres usos o finalitats.

D’altra banda Jubilus tracta altres dades que queden sota la seva exclusiva responsabilitat. Enumerem seguidament les principals finalitats dels tractaments efectuats per Jubilus com a responsable del tractament:

 

Contacte.

Atenem les consultes de les persones que contacten amb nosaltres per mitjà de formularis de contacte de la nostra pàgina web o telefònicament. Utilitzem les dades únicament per aquesta finalitat.

Serveis als usuaris.

Registrem les dades dels usuaris dels serveis de Jubilus, tant les que ens proporcionen ells mateixos com les dades addicionals que es puguin generar com a resultat dels serveis que oferim. Les dades personals dels usuaris serveixen per les finalitats d’organització dels serveis, gestió comptable i facturació.

Informació dels nostres serveis.

Mentre existeix relació amb els usuaris, Jubilus fa servir les seves dades de contacte per comunicar informació pròpia d’aquesta relació, informació que podrà circumstancialment incloure referències del nostres serveis, ja siguin de caràcter general o referits més específicament a les característiques i necessitats de l’usuari.

Selecció de personal.

Rebem currículums vitae que ens adrecen persones interessades en treballar amb nosaltres. El nostre criteri és conservar durant un termini màxim d’un any també les dades de les persones que no acabin essent contractades, per si a curt termini es produeix una nova vacant o nou lloc de treball. No obstant eliminem immediatament les dades si la persona interessada ens ho demana.

Gestió de les dades dels nostres proveïdors.

Registrem i tractem les dades dels proveïdors de qui obtenim serveis o béns. Poden ser les dades de persones que actuen com a autònoms i també dades de representants de persones jurídiques. Obtenim les dades imprescindibles per mantenir la relació comercial i els destinem únicament a aquesta finalitat. En compliment d’obligacions legals (normativa fiscal) comuniquem dades a l’administració tributària.

Serveis als clients.

Registrar els nous clients i les dades addicionals que es puguin generar com a resultat de la relació comercial amb els clients. En el procés de contractació es demanen les dades imprescindibles, entre les quals han de figurar dades bancàries (número de compte corrent o de targeta de crèdit) que seran comunicades a entitats bancàries que gestionen el cobrament (únicament els poden utilitzar amb aquesta finalitat). La relació de prestació de serveis comporta altres tractaments, com ara incorporar les dades a la comptabilitat, la facturació o informació a l’administració tributària.

 

Quina és la legitimació legal per al tractament de les dades.

El tractament de les dades de salut es porta a terme en el marc d’una relació contractual amb els usuaris de Jubilus, de prestació dels nostres serveis.

El tractament de les dades a efectes d’organització i administració es tracten per l’interès legítim de Jubilus, a fi i efecte de poder oferir els serveis que els usuaris sol·liciten.

Les dades dels proveïdors de Jubilus es tracten en compliment d’obligacions legals i en el marc de la relació contractual que ens hi vincula.

Les dades de les persones que figuren a les llistes de distribució d’informació es tracten en base al consentiment d’aquesta persona.

Quant de temps conservem les dades.

El temps de conservació de les dades ve determinat per diferents factors, principalment el fet que les dades segueixin essent necessàries per atendre les finalitats per a les quals hagin estat recollides en cada cas. En segon lloc es conserven per fer front a possibles responsabilitats pel tractament de les dades per part de Jubilus, i per atendre qualsevol requeriment d’altres administracions públiques o òrgans judicials.

En conseqüència les dades s’han de conservar durant el temps necessari per preservar el seu valor legal o informatiu o per acreditar el compliment de les obligacions legals, però no per un període superior al necessari d’acord amb les finalitats del tractament.

En determinats casos, com el de les dades que figuren en la documentació comptable i la facturació, la normativa fiscal obliga a conservar-les fins que no prescriguin les responsabilitats en aquesta matèria.

En el cas de les dades que es tracten exclusivament en base al consentiment de la persona interessada, es conserven fins que aquesta persona revoca aquest consentiment.

Quins drets tenen les persones en relació a les dades que tractem.

Tal com preveu el Reglament General de Protecció de Dades, les persones de qui tractem dades tenen els drets següents:

A saber si es tracten. Qualsevol persona té, en primer lloc, dret a saber si a Jubilus tractem les seves dades, amb independència de si ha existit una relació prèvia.

A ser informat en la recollida. Quan les dades personals s’obtenen del mateix interessat, en el moment de proporcionar-les ha de tenir informació clara de les finalitats a les que es destinaran, de qui serà el responsable del tractament i de la resta d’aspectes derivats d’aquest tractament.

A accedir-hi. Dret molt ampli que inclou el de saber amb precisió quines dades personals són objecte de tractament, quina és la finalitat per la que es tracten, les comunicacions a altres persones que se’n faran (si és el cas) o el dret a obtenir-ne còpia o a saber el termini previst de conservació.

A demanar-ne la rectificació. És el dret a fer rectificar les dades inexactes que siguin objecte de tractament per part nostra.

A demanar-ne la supressió. En determinades circumstàncies existeix el dret a demanar la supressió de les dades quan, entre altres motius, ja no siguin necessàries per als fins per als quals van ser recollides i en van justificar el tractament.

Demanar la limitació del tractament. També en determinades circumstàncies es reconeix el dret a demanar la limitació del tractament de les dades. En aquest cas deixaran de ser tractades i només es conservaran per a l’exercici o la defensa de reclamacions, d’acord amb el Reglament General de Protecció de Dades.

A la portabilitat. En els casos previstos a la normativa es reconeix el dret a obtenir les dades personals pròpies en un format estructurat d’ús comú llegible per màquina, i a transmetre-les a un altre responsable del tractament si així ho decideix la persona interessada.

A oposar-se al tractament. Una persona pot adduir motius relacionats amb la seva situació particular, motius que comportaran que deixin de tractar-se les seves dades en el grau o mesura que li pugui comportar un perjudici, excepte per motius legítims o l’exercici o defensa davant reclamacions.

A no rebre informació. Atendrem immediatament les peticions de no seguir enviant informació dels nostres serveis a les persones que prèviament ens ho haguessin autoritzat.

Com es poden exercir o defensar els drets.

Els drets que acabem d’enumerar es poden exercir adreçant una sol·licitud a Jubilus a l’adreça postal o a les altres dades de contacte indicades a l’encapçalament.

Si no s’ha obtingut resposta satisfactòria en l’exercici dels drets és possible presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades, per mitjà dels formularis o altres canals accessibles des de la seva web (www.apd.cat).

En tots els casos, ja sigui per presentar reclamacions, demanar aclariments o fer arribar suggeriments, és possible adreçar-se al Delegat de Protecció de Dades mitjançant missatge de correu electrònic a l’adreça dpd@jubilus.cat.